HẢI SẢN NHẬP KHẨU

Sò điệp Nhật Nguyên con

Ốc hương Pháp

Mực ống

Cồi Sò Điệp Nhật

Cua Nauy

Mực mai

Cồi sò điệp Nhật (Sashimi)

Ốc móng tay

Đầu cá hồi

Cá hồi bỏ đầu bỏ nội tạng

Cá hồi nguyên con

TRÁI CÂY NHẬP KHẨU

Táo Balan

Táo Newzealand

Cam Úc

HOA QUẢ NHẬP KHẨU